Shashtrokta ayurveda medicines - Lauha & Mandura

 
7 8 9 10
S.N. Name of Ayurvedic Medicine Rogadhikara Reference:Page No.
1 Amalpitantak Lauha Amla pitta B.R.
2 Pradarantaka Lauha Pradar, Stri roga A.F.I.-1:285
3 Dhatri Lauha Pandu Kamla A.F.I.-1:284
4 Navayasa Lauha Pandu Kamla A.F.I.-2:303
5 Saptamrita Lauha Netra roga A.F.I.-1:287
6 Vidangadi Lauha Krimi roga A.F.I.-1:286
7 Yakritpalihari Lauha Yakrat vikara A.F.I.-2:307
8 Shilajatvadi Lauha Prameha, Rasayana A.F.I.-2:311
9 Raktapittantak Lauha Raktapitta A.F.I.-2:309
10 Punarnavadi Mandoor Pandu Kamla A.F.I.-1:251